امروز، سه شنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۳

سرخابی‌ها علیه یکدیگر!

 به هفته های آخر لیگ برتر نزدیک می شویم، 
علی رغم کیفیت فنی بالای دو تیم‌ مدعی  قهرمانی  این فصل لیگ برتر  یعنی سرخابی های پایتخت، ولی در حاشیه ها
 شــاهد اتفاقاتی هســتیم که شــاید بــرای خیلــی از اهالــی ورزش، پیشکســوتان، کارشناســان و به خصوص کسانی که بدون تعصب های رنگی، قصد لذت از دیدن فوتبال را دارند آزاردهنده اســت و همواره این شک و شبهه در بین عامه مــردم و طرفداران فوتبال به  وجــود آمده که کلا نتایج فوتبــال در ایــران روی اتفاقات غیرفوتبالی رقــم می خورد. به خصوص نتایج این دو تیم استقلال و پرسپولیس که همواره رقیب را متهم به رقم خوردن نتایج یکدیگر در خارج از مستطیل سبز می کنند.
حال منکر بعضی بی اخلاقی ها و اتفاقات غیرفوتبالی در نتایج فوتبال ایران نیســتیم  ولی در کل، شــاید لیگ ایران، تنها لیگی در جهان باشد که اولین واکنــش به یک بازی پــرگل را تبانی و زد و بنــد عنوان 
می کنند. 
در حالــی که در تمام لیگ های معتبر دنیا بازی های پرگل مرســوم می باشــد ولی در لیگ ایران به خصوص از سوی رقبا و طرفداران آنهــا، برد پرگل و پیروزی های رقبا را بعضــا تبانی یا کم کاری بازیکنان و تیم مقابل عنوان می کنند و حتی در برنامه های تلویزیونی معتبر کشور هــم به بررســی این موضــوع می پردازند. 
لیگ ایران شــاید تنها لیگی در جهان می باشــد که مدیران، ســرمربیان و بازیکنان و حتـی هواداران متعصب آن تیم ها، باخت تیــم خود را مرتبط با  اشتباهات عمدی داوری، دست های پشت پرده، مسائل سیاسی و کلا اتفاقات غیرفوتبالی می دانند و در مقابل پیروزی و کامیابی های تیم خــود را حاصل زحمات مدیران و تاکتیک هــای مربیان و بازی خوب بازیکنان 
می دانند. 
در حالــی کــه خــود آنهــا نمی دانند که همیــن 
صحبت هــای بعضا بی اســاس و هوادارپســند در مورد تیم های رقیب، ممکن است روزی دامن خودشــان را هم بگیرد و بردهای آنها هم در معرض اتهام رقیبان دیگر قرار بگیرد. به راســتی کــه نام ایــن نوع رفتارهــای متناقــص را می توان  «خودزنی به ســبک ایرانــی» نامید.
جایی کــه قهرمانی تیم ها در نــزد عموم بی ارزش جلوه داده می شــود و شــاید تنهــا برای خود طرفداران آن 
تیم ها باارزش باشد. اینگونه می شود که فوتبال ایران در اذهان عمومی یک سیرک از پیش تعیین شده شناخته می شــود که قهرمانی و برد و باخت های  
تیم ها از پیش تعیین شده است و دلیل این 
پیش داوری ها کسانی نیستند جز خود مدیران، مربیان و بازیکنان تیم های فوتبال ایران  که علیه موفقیت های تیم های رقیب و شکســت های تیم های خود مســائل غیرفوتبالــی را دخیل می داننــد و بعضا بــا مصاحبه های  بی اســاس، ذهــن عمــوم مــردم و طرفــداران را از فوتبال دور می کنند و غافل از اینکه خود نیز به همین صورت در مظان اتهام رقیبان گرفتار خواهند شــد و پیروزی هــا و قهرمانی آنها هم زیر سؤال خواهد رفت.
 

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما