اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : رسانه ها نقش مهمی در فرهنگ سازی دارند
کد خبر : ۷۰۲۹۴
متن کامل خبر

حسین حسن پور - تماشا رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز گفت: این جریان به جهت خیر بودن ادامه پیدا می کند و رسانه در این مسیر همراه بوده است. عبدالرضا دستغیب در جمع خبرنگاران و با حضور در مجموعه ورزشی خیر ساز ماهان بیان کرد: مجمع خیرین فرهنگساز و شهرساز تنها مجمعی است که به واسطه کمک مستقیم مردم فعالیت دارد و پول دولتی ندارد. وی گفت: دستگاه ها باید کنار مجمع باشند و در خصوص مسائل کالبدی شهر دولت باید سیاستمدار کلان باشد و نهادهای مردمی را دنبال کند. دستغیب ابراز کرد: اگر نهادهای مردمی در این زمینه فرهنگی حضور داشته باشند، فرهنگ‌سازی وسیع‌تر انجام می شد و از آنجا که حضور نهادهای مردمی و مشارکت مردم کمتر است حرکت سریع پیش نمی‌رود و مردم باید وارد کار شوند و سیاستگذاری کلان را دولت انجام دهد. دستغیب خاطرنشان کرد: در مجمع خیرین افراد دلی پای کار می‌آیند و هر کاری به دست مردم سپرده شود موفقیت آن بیشتر خواهد بود. رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز گفت: مهم ترین نهادی که به وظیفه خود عمل می کند همین نهادهای داوطلبانه هستند و اگر به نیروهای نرم افزار تأثیرگذار توجه نشوند تضعیف می‌شوند. دستغیب با بیان اینکه برای ایجاد انگیزه در مجمع صاحبان رسانه نقش اساسی دارند، یادآور شد: در مجموعه ورزشی خیرساز ماهان کاری که حاج‌حسین جوکار انجام داده باعث شده که خیرین تحت تأثیر قرار بگیرند و انگیزه ای برای افزایش کار خیر شده است. وی گفت: انگیزه مثبت باعث توانمندی و فعالیت عمیق فرهنگی می شود چنانچه در حال انجام است. * نهادهای داوطلبانه نیروهای نرم‌افزار تحول‌آفرین هستند همچنین عبدالمحمد طاهری؛ نایب رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز گفت: اگر نهاد های دولتی و مسئولین به وظایف خود اشنا و عمل کنند شاهد این معضل ها که در هر مقطعی بروز می‌کند، نبودیم. وی تصریح کرد: نهادهای داوطلبانه در جامعه نیروهای نرم افزار تحول افرین هستند و باید به انها توجه شود تا از بین نرود. به گفته طاهری نهادهایی که در مسیر خدا و برای نجات مردم گام بر می دارند نباید مار ا تنها بگذارند چرا که بدون آنها ماهم موفق نیستیم. نایب رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز معتقد است که توسعه و تحول از این مسیر منجر می شود و یکی از دلایل موفقیت مجمع خیرین فرهنگ ساز و شهرساز ارتباط خوبی است که با رسانه در ارکان مختلف برقرار شده است. طاهری یادآور شد که صاحبان رسانه نقش اساسی در افزایش ایجاد انگیزه و افزایش توان واقعی نیروهای داوطلبانه دارد و خیرینی که در مجمع کار خیر کرده اند تحت تأثیر معادله انگیزه بوده اند که این توان درونی با انگیره ای که مردم ایجاد کردند چند برابر شده است.