امروز، چهار شنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

نگاهی گذرا به چالش‌های نوین زندگی عشایری

سید محی الدین حسینی ارسنجانی- تماشا
تغییر سبک زندگی جامعه ایرانی، رفته رفته زندگی عشایری را تحت تأثیر تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی و... قرارداده است. در سالیان اخیر بیشترین خسارات و ضرر و زیان مالی از خشکسالی ها و تورم موجود جامعه نصیب عشایر شده است.
قشری بی ادعا اما مولد اما محروم از امتیازات گوناگون اجتماعی که به جز شوق خدمت به کشور و تأمین بخشی از نیازمندی های مردم و اظهار علاقه به وطن چیز دیگری از آنان سراغ 
نمی رود. امروز عشایر ایران و بویژه عشایر فارس با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند.
 یکی از مهم ترین نیاز ها و دغدغه های جدی عشایر، تأمین علوفه و خوراک مورد نیاز 
دام هایشان است. فقدان اراده ای مصمم برای تصمیم سازی در زمینه کاهش مشکلات زندگی عشایری در سالیان اخیر باعث گردیده ایل راه های عشایری از بین بروند، در فروش محصولاتشان با مشکلات و محدودیت هایی مواجه گردد، بهداشت، درمان و آموزش فرزندانشان دچار خدشه گردد.
از بیمه ها و تسهیلات بانکی محروم گردند و حتی در تأمین آب آشامیدنی خود و مرتع برای چرای دامهای خویش با مصائب فراوانی روبرو گردند.عشایر راه درآمدی جز از طریق پرورش دام و فروش دام ندارد.
در سال های اخیر توجهی به صنایع دستی عشایر و گردشگری چادرنشینان نگردیده است.عشایر غیوری که می توانست در کنار پرورش دام به پرورش طیور هم بپردازد، اما امروز در فروش محصولات لبنی خود به شدت در رنج و عذاب است.
 عدم بهره مندی  کامل عشایر از وسایل ارتباط جمعی و رسانه های مختص به خود، باعث گردیده تا کمتر فریاد مشکلاتشان به گوش مدیران ارشد استانی و کشوری برسد که البته دیروز(چهارشنبه)عشایر با استاندار فارس جلسه ای مفید داشتند.
شاید برگزاری جشنواره های فصلی یا سالانه مرتبط با عشایر و نمایش توانمندی های ایلات و طوایف گوناگون عشایری، به شناخت بیشتر مردم و مدیران عالی از زندگی عشایر و اطلاع از کم و کیف مشکلاتشان بتواند کمک بزرگی به آنها کند.
عشـایر و روسـتاییان درصـدی از جمعیـت کشـورمان را تشـکیل مـی دهنـد و بخـش زیـادی از امنیـت غذایـی کشـور از جمله ۲۵ درصد گوشـت قرمـز و مـواد پروتئینـی مورد نیازمان را تأمین مـی کنند. عشایر همـواره بـا سـختی هایی ماننـد عبـور از دامنـه کوه هـا در فصل کـوچ، کمبود معلم و مکان هـای آموزشـی، کمبـود اماکن درمانـی و بهداشـتی، نبـود برق و زیرسـاخت های لازم بـرای تلفن و اینترنـت دسـت و پنجـه نـرم 
می کننـد.
ضـرورت دارد به مشـکلات این قشـر مولد و زحمتکش رسـیدگی بهتر و بیشتری شـود. امـا مشـکل اصلـی عشـایر کشـور بـه خشکسـالی و از بیـن رفتـن مراتـع و افزایـش قیمـت نهاده هـای 
دامـی مربـوط می شـود کـه تمـام ابعـاد زندگـی اجتماعـی آنهـا را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت.
در هر حال مسئولان کلان کشور باید در 
برنامه ریزی های ملی، مالی و اسناد توسعه کشور یا در برنامه و بودجه های سالانه به درستی دیده شوند تا زیست ایلی آنان دچار خدشه، خطر نگردد و تاریخ و فرهنگ ایلی،هنر و اصالت عشایر زحمتکش با مشکل مواجه نگردد.
 

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما