امروز، جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

بكارگيري نيروي انساني در شهرداري شيراز در طول سال‌هاي گذشته وضعيت خوبي نداشته است

حسین حسن پور- تماشا
رئیس شورای شهر شیراز از وضعیت بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری شیراز در طی 
سال های گذشته انتقاد کرد.
سید عبدالرزاق موسوی در نطق پیش از دستورش در جلسه روز گذشته شورای شهر شیراز با بیان اینکه مصوبه اي در موضوع نيروي انساني داشتيم كه در سطح جامعه خوشبختانه افراد زيادي نسبت به آن اظهار نظر كردند، اظهار کرد: از نظر ما همه شهروندان حق دارند نسبت به مصوبات شورا اظهار نظر كند .فرق نمي كنددرچه منصب يا موقعيتي باشند.
وی افزود‌: در موضوع مصوبه مجموعه اظهارنظرها و تنوع افراد و حتي برخي دستگاه هاي دولتي و قضايي نشان دهنده اهميت اين موضوع است و اميدوار هستيم، شهروندان نسبت به اقدامات و تصميمات نهادها و سازمان هاي مسئول و تمام مصوبات شورا اين حساسيت رو داشته باشند و به تعبير ديگر مصوبات اين قدر داراي اهميت باشد كه موجب اظهارنظرهاي متفاوت و بعضاً مختلف در سطح جامعه شود و اين امر پسنديده و مبارك است و بنده به سهم خودم از همه دوستان اعم ازمخالف و موافق تشكرمي كنم. فرصتي هم اين مصوبه و اين اظهارنظرها براي ما فراهم خواهد كرد كه بتوانيم از تصميمات خودمان با منطق و استدلال دفاع كنيم از اين جهت من به سهم خودم خوشحالم.
موسوی گفت: قبلاً هم عرض كرده ام اين مصوبه يكي از كارهاي شايسته وقابل دفاع شوراي پنجم است. البته عده اي هم تلاش كردند و تلاش مي كنند كه از اين فضا و از اين شرايط استفاده تبليغاتي ببرند اين هم به خود آنها برمي گردد و جامعه هم به هر صورت قضاوت خواهد كرد. در همين جهت به دعوت  شوراي عالي استان ها روز گذشته از طريق فضاي مجازي جلسه اي با رؤساي برخي از كلانشهرها و مراكز استان ها و معاونين برنامه ريزي شهرداري هاي آنها برگزار كرديم كه استقبال خوبي از اين جلسه شد.
وی با بیان اینکه روساي شوراهاي اسلامي كلانشهرها از جمله شهرهاي تهران، يزد، اصفهان، تبريز، بندرعباس و تعداد ديگري از كلانشهرها به همراه معاونين برنامه‌ريزي برخي ديگر از آنها كه حدود ۲۵ نفر بودند در اين نشست شركت كردند، افزود: از شيرازهم آقاي راضي در اين جلسه حضور داشتند، فرصت خيلي خوبي بود اطلاعات خوبي رو از وضعيت نيروي انساني در شهرداري هاي 
مختلف به دست اورديم. اين اطلاعات نشان 
مي دهد. بكارگيري نيروي انساني در شهرداري شيراز در طول سال هاي گذشته وضعيت خوبي نداشته است. شايد بعد از تهران بدترين وضعيت را از نظر حجم نيروهاي بدون ضابطه و هزينه‌هاي ناشي از آن ما داشته باشيم. البته قرار شد مباحث جمع بندي و ان‌شاءا... در سه سطح شهرداري ها و شوراها، وزارت كشور و دولت و مجلس شوراي اسلامي پيگيري صورت پذيرد.
رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه مجموعه اين ها نشان مي دهد كه ما تصميم خوبي را 
گرفته ايم، اظهار کرد: اما دو نكته را در اين زمينه لازم است با توجه به بحث هاي صورت گرفته خدمت شهروندان محترم و نخبگان جامعه عرض كنم. مقدمتاً لازم به توضيح است. ما در شهرداري شيراز داراي ۳۶۱۹ پست سازماني هستيم. يعني چي؟ يعني ما مي توانيم حداكثر به همين تعداد نيروي انساني كه مي تواند مسئوليت بپذيرد، امضا كنند و در اين پست ها قرار بگيرد، داشته باشيم.در مقابل ۱۶۰۰ پست از اين ۳۶۰۰ پست خالي است، يعني اينكه افرادي كه داراي شرايط احراز هستند و بر اساس مقررات به شهرداري ورود پيدا كرده اند وجود ندارند كه در اين پست ها قرار بگيرند ما به جاي آنها از نيروهاي شركتي استفاده كرده ايم كه از نظر قانون نمي‌توانند مسئوليت بپذيرند، در نتيجه امكان ارتقا هم ندارند، امكان پذيرش مسئوليت هم ندارند و اين امر موجب ورود ضررهاي فراوان تاكنون به شهرداري و عدم امنيت شغلي آنان شده است و سازمان بازرسي هم ورود پيدا كرده است. ضمن اينكه تعداد نيروهاي ما دو برابر هستند.
وی افزود: نكته دوم آن چه گفته مي‌شود تبديل وضعيت چيزي به نام تبديل وضعيت وجود ندارد و به كار بردن اين لفظ فاقد وجاهت قانوني است. بلكه موضوع پذيرش تعدادي نيروي انساني به عنوان استخدام موقت در شهرداري است اين هم مبناي قانوني دارد در قانون مشخص شده است. حال سؤال اين است ما مكلف هستيم كه براي سامان دادن به وضعيت نيروي انساني اين پست هاي خالي رو حداقل تعدادي از 
آن ها را پر كنيم چون شهرداري با مشكل نيروي انساني براي استقرار در اين پست ها روربرو 
هست.
موسوی گفت: به عنوان مثال به شدت در حوزه كارشناسان و مديران حقوقي شهرداري با مشكل روبروست قانون هم تكليف را مشخص كرده است مي گويد نيروي انساني كه در اين پست ها بايد قرار بگيرند يا بايد در استخدام دائم باشند يا پيماني باشند و يا اينكه از طريق استخدام موقت به كار گرفته شوند همان چيزي كه امروز موضوع بحث ما است.
وی افزود: در موضوع استخدام موقت هم باز قانون مشخص كرده است بند پ ماده ۲ آيين نامه استخدامي شهرداري ها و مقررات مربوط به همين ماده به صراحت مي گويد استخدام موقت از طريق امتحان و گزينش صورت مي گيرد. خوب لايحه شهرداري و مصوبه شورا چه مي گويد؟ به صراحت در اين لايحه آمده است كه ما از دو گروه افراد مي خواهيم براي پر كردن پست هاي شهرداري استفاده كنيم. اول حدود ۱۰۰۰ نفر از بين نيروهاي شركتي موجود شهرداري كه طبق بخشنامه وزير كشور داراي شرايط هستند از طريق امتحان و گزينش پذيرفته شوند. پس در اين وضعيت هيچ كسي نمي تواند فرد يا افراد خاص مورد نظر خودش را از اين طريق وارد كند.
موسوی با بیان امتحان داراي قانون است گزينش هم داراي قانون است، گفت: دستگاه‌هاي مسئول هم كه بايد آزمون برگزار كنند و نظارت كنند، مشخص هستند.
وی افزود: در قسمت دوم آمده است كه ۳۰۰ نفر نيز از طريق فراخوان عمومي، و اخذ مجوز قانوني و برگزاري آزمون طبق مقررات به كار گرفته شوند.پس هر دو مورد طبق قانون است. فقط سؤالي كه برخي مراجع قانوني از جمله سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري مي گويند، اين است كه شما نمي توانيد مجزا از بين فقط نيروهاي شركتي سهميه تعيين كنيد شما به تعداد مورد نياز بايد فراخوان بدهيد و همه افرادي كه شرايط دارند در اين آزمون شركت كنند و تفاوتي هم بين نيروهاي موجود در شهرداري و آناني كه بيرون هستند نمي‌كند. بنابراين آزمون و گزينش براي همه يكسان است.
رئیس شورای شهر شیراز اظهار کرد: اما وزارت كشور تلاش كرده است براي نيروهاي شركتي كه به هر طريق وارد شهرداري شدند يك امتياز خاصي را در نظر بگيرد و از بين آنان بتواند بخش عمده نيروهاي شهرداري را تأمين كند، اين كل صورت مسئله و اتفاقي است كه افتاده است. شايد سؤال كنيم خوب ما كه نيروي مازاد داريم چرا ۳۰۰ نفر را از بين افرادي كه بيرون از شهرداري هستند به كار بگيريم پاسخ روشن است. ما نيروي مازاد بر پست هاي شهرداري داريم اماحدود۱۶۰۰ پست خالي داريم كه نيروهاي شركتي نمي توانند در آن قرارگيرند و بايد از طريق استخدام موقت و يا پيماني تكميل شوند بنابراين بخشي از 
پست ها به نيروهاي موجود وبخشي هم به نيروهاي شايسته بيرون از شهرداري بايد اختصاص 
يابد.
وی با بیان اینکه اگرچه قانون بين آنان فرقي قائل نشده است، گفت: قانون مي گويد آزمون و امتحان براي استخدام موقت از بين تمامي متقاضيان واجد شرايط بايد باشد چه كساني كه وارد شهرداري شدند و چه كساني كه بيرون هستند بنابراين و با توضيحات فوق مصوبه شورا را در نوع خود 
فني ترين، عادلانه ترين تخصصي ترين و 
مردمي ترين و قابل دفاع ترين مصوبه اي است كه در اين زمينه و در اين شرايط به تصويب رسيده است و از اين جهت بايد از شوراي اسلامي شهر شيراز و شهرداري تشكر كرد. 
رئیس شورای شهر با بیان اینکه ما با دو گروه روبرو هستيم، اظهار کرد: گروهي كه امروز در شهرداري بوده و مشغول بكار هستند كه خود اينان نيز دو گروه هستند گروهي كه داراي سوابق خدمتي بالا هستند و گروهي كه سابقه كمتري دارند. اين گروه علاقمند هستند كه اول آنان جذب شوند، گروهي ديگر فارغ التحصيلان دانشگاه ها هستند كه بيكار هستند و مي گويند چرا ما نبايد وارد شهرداري شويم و هر روز همه ما با مراجعه آنان روبرو هستيم، از طرفي مشكل شهرداري هم بايد حل شود، لذا آنچه در لايحه شهرداري و مصوبه شورا آمد، با رعايت تمامي جوانب و مصالح و منافع مردم و شهر بوده است زيرا با اين مصوبه هم به كارآمدي شهرداري توجه كرده ايم  و هم بخشنامه وزير كشور را رعايت كرده ايم، هم فرصت براي ارتقای نيروي انساني تحصيل كرده و متخصص شهرداري را از بين نيروهاي موجود فراهم كرده ايم و امنيت شغلي آنان را تضمين كرده ايم و مهم تر از همه فرصتي را براي جذب تعدادي جوان شايسته و تحصيل كرده از طريق آزمون از بين افرادي كه واسطه و رابطه اي نداشته اند را براي اولين بار در طول ده ساله اخير فراهم كرده ايم.
موسوی گفت: لازم است يك نكته را هم اضافه كنم، ما معتقد هستيم نحوه بكارگيري نيرو در شهرداري با توجه به تأمين منابع مالي از مردم بايد با رعايت مقررات عمومي و توسط شهرداري و تصويب شورا انجام شود كه در جاي خود در مورد آن صحبت خواهم کرد.

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما