امروز، یک شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

دانش‌آموخته دانشگاه فرهنگیان فارس در سال اول خدمت چهره ملی شد!

سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی- تماشا
* مقدمه:
در اردیبهشت سال ۹۸ افتخاری بزرگ برای دانشگاه فرهنگیان استان فارس رقم خورد؛ در رویدادی بی نظیر، دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان فارس در اولین سال معلمی خود، معلم نمونه کشوری شد.
یکی از دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان فارس در اولین سال معلمی خود پس از دانش آموختگی، به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شد. احسان کشت‌ورزکندازی 
دانش آموخته رشته آموزش ابتدایی از پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان استان فارس در مهرماه سال۹۷ اولین سال معلمی خود را در روستای حسین آباد منطقه کامفیروز فارس آغاز کرد و علی رغم جوانی بر اساس ملاک ها و شاخص های معلم نمونه موفق به احراز مقام معلم نمونه در سطح کشور شد.
وی افتخارات زیادی در کارنامه خود دارد که در ادامه 
می آید. این موفقیت و افتخار بزرگ و ارزشمند را به وی، جناب آقای دکتر خنیفر؛ ریاست دانشگاه فرهنگیان کشور، مسئولان، استادان، کارکنان، دانشجویان، دانش آموختگان و جامعه دانشگاه فرهنگیان، به ویژه دانشگاه فرهنگیان استان فارس تبریک و تهنیت می گوییم. شایان ذکر است که علاوه بر آقای کشت‌ورز، چهار نفر از دانش آموختگان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان فارس در چند سال اخیر نیز به عنوان معلم نمونه استانی در سال ۹۸ برگزیده شدند و از طرف استاندار فارس و مدیرکل آموزش و پرورش فارس مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند. روزنامه «تماشا» نیز این موفقیت را باید ابتدا به جناب دکتر عباس اناری نژاد رئیس ساعی، دلسوز و متعهد دانشگاه فرهنگیان فارس و همکاران و اساتید این مجموعه عظیم و دانشجو معلمان و تمامی کارشناسان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان و سپس به ایشان (احسان کشت ورز کندازی) تبریک گفته و برای این نومعلم عزیز آرزوی توفیقات الهی 
می نماید. آنچه در ادامه می خوانید گفتگویی است صمیمی که  با این معلم تلاشگر استان فارسی انجام شده است.
* لطفاً مختصری از خودتان برایمان بگویید.
سلام دارم خدمت شما و همکارانتان و تشکر از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید. احسـان كشـت وزر آموزگار پايه ششـم مقطع ابتدايى دبستان شهيد نظرى روستاى حسين آباد منطقه كامفيروز هستم. آغازگر ســخن من اين اســت كه جهان پژوهش نشــده ارزش زيستن ندارد و شــايد از اين رو اســت كه آموزه هاى دينى و به ويژه معارف قرآنى، انگشــت اشاره را بــه جانب تحقق، تدبر و تعقل نشــانه رفته اســت و بانگــره توبيخ و تعجب اين گونــه می فرمايــد: «افلا تعقلــون؟». او ۲۴ ساله و
دانش آموخته دانشگاه فرهنگيان شيراز و د انشجوى كارشناسى ارشد رشته روان شناسى تربيتى است. اظهار 
می دارد: هميشه دوست د اشتم معلم باشم؛ معلمــى بانشــاط و پويا. با آغاز كنكور سراســرى و در پى آن اعــلام نتايج اوليه، با رتبه ۷۹۳ كه در كنكور سراســرى ســال ۱۳۹۳ كســب كردم، از بين ۱۵۰ كد رشــته انتخابى، تنها يك كد رشته مربوط به دانشگاه فرهنگيان و معلمى را انتخاب نمودم و با عشــق و علاقه فراوان وارد دانشــگاه فرهنگيان شيراز شدم. بدون شك رهنمودهاى شايســته و هميشــگى استاد آن ارجمند در دانشــگاه فرهنگيان شيراز در موفقيت و رشــد اين حقير، بى تأثير نبوده اســت؛ در اين راســتا تشــويق، حسن ظن و رهنمودهــاى ارزشــمند عباس انارى نژاد، سرپرســت د انشــگاه فرهنگيان فارس و محمد جعفر شــكوهى، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه كامفيروز شايســته تحســين و تقدير است؛ از ســوى ديگر، من ذاتاً اهل توقف نيســتم و چه در دوران دانشــجويى و چه بعد از آن همواره سعى د اشــته ام در برنامه هاى فرهنگى، علمى و آموزشــى حضور مؤثر، مفيد و ســازنده اى داشته باشــم كه به لطف خداوند متعال، توفيق چند مقام پژوهشــى و علمى را در ســطح ملى و كشــورى در سال هاى اخير داشــته ام؛ از اين رو، همين رويه را در مسير پرچالش و پرلذت معلمى ادامه 
دادم و به فعاليت هاى پژوهشى نظير تأليف كتاب، چاپ مقاله در نشريات علمى، پژوهشى و ژورنال هــاى داخلى و خارجى، مدرس كارگاه مقاله نويســى، نقد و تلخيص كتب مختلــف پيرامــون فرهنگ و اخلاق در قــرآن، فعاليت در تيــم درس پژوهى، انجام گزارش اقدام پژوهى، شــركت در طرح آموزش مهارت هــاى مراقبت از خود ويژه پايه ششــم ابتد ايى در مدرســه، ويراســتار علمى و فعاليت مســتمر به عنوان عضو  هیأت تحريريه در نشــريه علمى كانون 
محيط زيســت دانشــگاه فرهنگيان فارس، داورى جشــنواره داستان كوتاه «قلم هاى آسمانى»به ميزبانى آستان مقدس حضرت على بن حمزه(ع) در شيراز، شركت در جشنواره هاى علمى، فرهنگى و هنرى دانشگاه فرهنگيان، جشنواره خوارزمى، جشنواره تأليفات علمى برتر علوم انسانى و اسلامى و ...، شركت در جشنواره ملى قرآن و عترت دانشجويان دانشگاه هاى سراسر كشور و كسب مقام برتر، شركت در جشنواره پويش دانشگاه فرهنگيان، شركت و فعاليت در طرح هاى چهارگانه در مدرسه و ... مشغول شدم؛ بنابراين ضمن مطالعه و تكمیل  فرم هاى مربوط به بزرگداشت مقام معلم (انتخاب معلم نمونه)، به لطف حق در اولين سال خدمت خود به عنوان معلم نمونه كشورى برگزيده شدم.
 * کتاب‌های تألیفی هم ازخودتان دارید؟
تعدادی کتاب در حال تألیف دارم اما برخی عناوین کتاب های چاپ شده از بنده عبارتند از:
- تعلیم و تربیت آینده (با توجه به اسناد بالادستی) 
- اختلالات یادگیری در دانش‌آموزان 
- پایداری در محیط‌زیست 
- پنجره ای تا خورشید «نگاهی نقادانه به فرهنگ و اخلاق در قرآن» 
- نقش اجتماعی معلم (در دست چاپ) 
* در مورد عناوین مقالات علمی و پژوهشی تان هم اطلاعاتی را ارائه دهید:
برخی از مقالات چاپ شده بنده در نشریات علمی- پژوهشی، همایش‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای عبارتنداز: 
 1- چاپ و پذیرش مقاله با موضوع «نقش آموزش و بهسازی نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان»، در فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم ‌تربیتی، پایگاه نشریات علمی‌- تخصصی دانشگاهی ایران (پانتا). تابستان 1397، شماره 30، شماره بین‌المللی فصلنامه: « 6119-2476 ISSN:». 
2- چاپ و پذیرش مقاله با موضوع «بررسی موانع اقدام پژوهی از دیدگاه معلمان پژوهنده دوره ابتدایی شهرستان مرودشت»، در فصلنامه توسعه حرفه ای معلم، دوره 2، شماره 4، شماره پیاپی6، زمستان 1396، صفحه 49-61. 
3- چاپ و پذیرش مقاله با موضوع «واکاوی نقش دانشگاه فرهنگیان در رابطه با تربیت معلمان خلاق، با توجه به اسناد بالادستی»، در فصلنامه مطالعات روان شناسی و علوم ‌تربیتی، پایگاه نشریات علمی‌-تخصصی دانشگاهی ایران (پانتا). پاییز 1397، شماره 36، سال سوم، شماره بین‌المللی فصلنامه: «6119-2476 ISSN:». 
4- چاپ و پذیرش مقاله با موضوع ‌«نگاه به آموزش سواد رسانه در ایران و جهان و ارائه مدل آموزشی سواد رسانه متناسب با فرهنگ بومی و محوریت دوره ابتدایی» و ارائه آن به صورت سخنرانی، در نخستین همایش ملی پژوهش‌های نوین میان رشته‌ای وکاربردی درعلوم انسانی، در دانشگاه شیراز. 
5- چاپ و پذیرش مقاله با موضوع «مطالعه و بررسی نقش مشاوران مستعد مدیریت استعداد در ایجاد سلامت بنیاد مدارس؛ مطالعه موردی: مدارس متوسطه شیراز»، در فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم ‌تربیتی، پایگاه نشریات علمی‌-تخصصی دانشگاهی ایران (پانتا). پاییز 1397، شماره 35، سال سوم، شماره بین‌المللی فصلنامه: «6119-2476 ISSN:». 
6- چاپ و پذیرش مقاله با موضوع «بررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی اول ابتدایی»، در فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم ‌تربیتی، پایگاه نشریات علمی‌- تخصصی دانشگاهی ایران (پانتا). پاییز 1397، شماره 12، دوره جدید، شماره بین‌المللی فصلنامه: « 6119-2476 ISSN:». 
7- پذیرش مقاله با موضوع «واکاوی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر زورگویی و تکانشگری؛ مطالعه موردی: دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان شیراز»، در فصلنامه علمی-ترویجی جامعه شناسی آموزش و پرورش. شماره بین‌المللی فصلنامه: «1445-2322 ISSN:». 
8- پذیرش مقاله با موضوع «مطالعه و واکاوی جنبه های تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی معلمان در سال اول خدمت؛ مطالعه موردی: معلمان مقطع ابتدایی شهرستان شیراز»، در فصلنامه علمی- ترویجی جامعه شناسی آموزش وپرورش. شماره بین‌المللی فصلنامه: «1445-2322 :ISSN». 
9- پذیرش مقاله با موضوع «ارزیابی کیفیت اجرای کارورزی جدید از نظر دانشجویان رشته علوم‌تربیتی؛ مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان فارس»، در دو فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره. 
10- چاپ و پذیرش مقاله با موضوع «اثربخشی ارزش های حاکم بر جامعه و جنسیت، بر تعیین جایگاه افراد؛ مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان فارس» به صورت شفاهی، در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و علوم انسانی وین- اتریش. 
11- چاپ و پذیرش مقاله  با موضوع، «بررسی اثر بخشی آموزش مشاوره تحصیلی برپیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان؛ مطالعه موردی: دانش‌آموزان هنرستان‌های پسرانه شیراز» به صورت شفاهی، در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و علوم انسانی، وین- اتریش. 
12- چاپ و پذیرش مقاله با موضوع «واکاوی ابعاد فشار روانی معلمان در سال‌های اول خدمت و آموزش مشاوره تحصیلی؛ مطالعه موردی: دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان شیراز» به صورت شفاهی، در سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،تکنولوژی و مهندسی،  مادرید- اسپانیا. 
13- پذیرش مقاله با موضوع «مطالعه و بررسی وضعیت مدیریت کارآمد در مدارس با استفاده از کدگذاری باز؛ مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان فارس» به صورت شفاهی، در سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی، مادرید- اسپانیا. 
14- گواهی پذیرش مقاله با موضوع «واکاوی قابلیت‌ های بستر مجازی برای تربیت معلم و توسعه حرفه‌ای آموزش و پرورش»، در سومین همایش ملی تربیت معلم، در دانشگاه شیراز.  
15- چاپ و گواهی پذیرش مقاله به صورت پوستر، با موضوع «ساخت پرسشنامه ارزیابی ویژگی‌های اخلاقی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فرهنگیان»، درسومین همایش ملی تربیت معلم، در دانشگاه شیراز. 
16- چاپ و گواهی پذیرش مقاله با موضوع «تأثیر آموزش مهارت هاي زندگي برسلامت روان دانشجویان رشته‌ی آموزش‌ ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شیراز» و ارائه آن به صورت سخنرانی، در ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی، آسیب‌ های اجتماعی و فرهنگی ایران. 
17- چاپ و پذیرش مقاله با موضوع «بررسی اثر بخشی 
آموزه های فرهنگی- دینی برتربیت و کیفیت معلمان نظام آموزش و پرورش کشور» به صورت شفاهی، در چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی، مطالعات اجتماعی و روانشنا سی ایران. 
18- گواهی پذیرش مقاله با موضوع «واکاوی ابعاد اختلالات رفتاری در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و ارائه راهکار»، در همایش ملی اختلالات یادگیری و مسائل روان‌شناختی دانش‌آموزان. 
19- چاپ و گواهی پذیرش مقاله با موضوع «واکاوی نقش نظام آموزش‌ و پرورش و معلمان، در آموزش شهروندی» و ارائه آن به صورت سخنرانی، در چهارمین همایش ملی تربیت معلم. 
20- گواهی پذیرش مقاله با موضوع «نیازسنجی رشته آموزش فیزیک با رویکرد دروس عملی و مقایسه آن با ساختارهای مشابه» و ارائه آن به صورت سخنرانی، در نخستین همایش ملی دانش موضوعی- تربیتی آموزش فیزیک، در دانشگاه فرهنگیان شیراز. 
21- چاپ و گواهی پذیرش مقاله به‌ صورت پوستر، با موضوع«نقش آسیب‌شناسی در علوم روان‌شناسی»، در ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران. 
22- چاپ و گواهی پذیرش مقاله به صورت پوستر، با موضوع «موانع و مشکلات به کارگیری تکنولوژی آموزشی و عوامل موثربرآن، مطالعه موردی شهرستان مرودشت»، در سومین همایش بین‌المللی افق های نوین درعلوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی. 
23- چاپ و گواهی پذیرش مقاله به صورت پوستر، با موضوع «بررسی موانع اقدام پژوهی از دیدگاه معلمان مرد و زن مقطع ابتدایی»، در نخستین همایش ملی فرصت ها و چالش های اقدام پژوهی در آموزش و پرورش. 
24- گواهی پذیرش مقاله به صورت پوستر، با موضوع «واکاوی ابعاد اختلالات رفتاری در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و ارائه راهکار»، در ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی، آسیب‌ های اجتماعی و فرهنگی ایران. 
25- گواهی پذیرش مقاله به‌صورت پوستر، با عنوان «مدل‌های ارتقای کمی و کیفی اقدام پژوهی و کاربرد آن در نظام آموزش و پرورش» در نخستین همایش ملی فرصت‌ها و چالش‌های اقدام پژوهی در آموزش و پرورش. 
26- چاپ و پذیرش مقاله با موضوع «تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی براساس روش ویلیام رومی»به صورت شفاهی، در چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی، مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران. 
27- چاپ و پذیرش مقاله با موضوع «مطالعه و بررسی عوامل مؤثر در  سرزندگی و استقرار خانواده و کودک؛ باتوجه به منابع اسلامی» به صورت شفاهی، در نخستین همایش ملی خانواده، کودک و نوجوان. 
28- چاپ و پذیرش مقاله با موضوع «مطالعه و بررسی آسیب شناسی روانی- اجتماعی خانواده و کودک؛ با استناد به 
نهج البلاغه و روایات اهل بیت» به صورت پوستر، در نخستین همایش ملی خانواده، کودک و نوجوان. 
29- چاپ و پذیرش مقاله با موضوع «واکاوی اثر بخشی آموزش مهارت‌هاي ‌زندگي بر خانواده و کودک؛ مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان اصفهان» به صورت پوستر، در نخستین همایش ملی خانواده، کودک و نوجوان.
* از دیگر افتخارات و دستاوردهای علمی‌تان برایمان بگویید؟
بله هرچه بوده لطف و عنایت خدا بوده است. اما برخی از این افتخارات شغلی و علمی این حقیر عبارتند از:
 1- کسب مقام معلم نمونه کشوری در سال 1398. 
2- کسب مقام سوم دانشجویان پژوهشگر برتر کشور در سال 1397، در دانشگاه فرهنگیان. 
3- منتخب نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده کشوری، در سال 1397. 
4- کسب مقام دانشجومعلم پژوهنده برتر کشوری در جشنواره پویش دانشگاه فرهنگیان در سال 1397. 
5- کسب مقام دانشجومعلم نمونه کشوری در جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه فرهنگیان در  سال 1397. 
6- کسب مقام پژوهشگر برتر استان در سال های‌ 1395 و 1396، در دانشگاه فرهنگیان فارس. 
7- کسب مقام اول در رشته تلخیص کتاب، در مرحله ملی، در سی ‌و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های سراسرکشور در سال 1397. 
8- داور جشنواره داستان کوتاه «قلم های استانی» به میزبانی آستان مقدس حضرت علی بن حمزه (ع) در شیراز. 
9- کسب مقام سوم در رشته نقد و بررسی کتاب، در مرحله ملی، در سی ‌و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های سراسرکشوردرسال 1396. 
10- کسب مقام اول کشوری در رشته نقد و بررسی کتاب، در جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشگاه‌ فرهنگیان با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سال1396. 
11- کسب مقام اول کشوری در رشته تلخیص کتاب، در جشنواره فرهنگی اجتماعی دانشگاه‌ فرهنگیان سراسر کشور در سال 1397. 
12- کسب مقام اول استانی در 8 رشته: خوشنویسی، خط‌تحریری، تلخیص کتاب، نقد و بررسی کتاب، سرود، داستان‌نویسی، نقاشی و شعر. 
13- دریافت لوح سپاس از سوی وزیر آموزش و پرورش کشور و معاون حقوقی امور مجلس و همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سرپرست دانشگاه فرهنگیان. 
14- کسب مقام اول استانی در رشته تواشیح، در جشنواره‌ی قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان فارس. 
15- کسب مقام سوم استانی در رشته «آشنایی با احادیث» در جشنواره‌ی قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان فارس. 
16- کسب مقام دوم استانی در رشته کاریکاتور، در جشنواره بزرگ طنز دانشجویی استان فارس، در دانشگاه فرهنگیان. 
17- کسب مقام اول استانی در جشنواره فرهنگی اجتماعی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در کانون محیط‌زیست. 
18- کسب مقام سوم کشوری در جشنواره فرهنگی اجتماعی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در کانون محیط‌زیست. 
19- عضو کمیته اجرایی سومین همایش ملی تربیت معلم، در دانشگاه شیراز. 
20- عضو کمیته اجرایی اولین همایش ملی آموزش هنر، در دانشگاه شیراز. 
21- عضو انجمن علمی رشته علوم ‌تربیتی از سال 1393 تا 1397، در دانشگاه فرهنگیان شیراز. 
22- ویراستار علمی و عضو هیأت تحریریه انجمن علمی کانون محیط‌زیست از سال 1395 تا کنون، در دانشگاه فرهنگیان فارس. 
23- رابط پژوهشی اداره آموزش و پرورش منطقه کامفیروز- فارس. 
24- عضو کمیته اجرایی در بیست و هفتمین جشنواره فرهنگی اجتماعی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان فارس(مرحله استانی). 
25- عضو کمیته اجرایی در بیست و هفتمین جشنواره فرهنگی اجتماعی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان فارس(مرحله منطقه‌ای). 
26- عضو کمیته اجرایی در بیست و هشتمین جشنواره فرهنگی اجتماعی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان فارس(مرحله استانی). 
27- سخنران و عضو کمیته اجرایی در اولین کرسی آزاداندیشی با موضوع نشاط علمی در دانشگاه فرهنگیان شیراز. 
28- عضو کمیته اجرایی در سومین یادواره یکصد دانشجومعلم استان فارس، در دانشگاه فرهنگیان شیراز.
* چنانچه صحبت پایانی دارید بفرمایید:
در آموزش و پرورش کشور و فارس افراد علاقه مند و جوان و پیگیر زیادند ولی باید آنها را دید و شناسایی کرد و به آنها توجه نمود و در مسیر علاقه هایشان رشدشان داد.خصوصاً به امثال بنده که جوانیم و هنوز آنچنان سنی نداریم باید بیشتر بها داده شود و در اعطای مسئولیت ها و مدیریت ها به جوانان جویای نام و کار برابر توانمندی ها و شایستگی هایشان عنایت ویژه گردد. من لازم می دانم بار دیگر از تمامی کسانی که به هر نحو در موفقیت های بنده نقش آفرین بوده اند به ویژه ریاست دانشگاه فرهنگیان استان و همکاران صدیقشان، خانواده ام، دوستان و همکارانم که در احراز این توفیقات سهیم بوده اند و همچنین از مدیرمسئول و سردبیر و شما بزرگواران روزنامه تماشا که زحمت این مصاحبه را کشیدید تشکر نمایم. امیدوارم که بتوانم پاسخگوی این همه لطف و محبت های عموم مردم عزیز شیراز، همشهریان گرامی و هم استانی های عزیزمان باشم.
* سخن پایانی:
در دانشگاه فرهنگیان اتفاقات خوبی به ویژه در حوزه استعدادیابی انجام شده و می شود و مسئولان این دانشگاه از صدر تا ذیل در اندیشه کشف این استعدادها بوده و هستند و با عنایت به اینکه افرادی مثل جناب آقای کشت ورز با این نمرات عالی و هوش و استعداد ذاتی و رتبه علمی بالا در کنکور سراسری و معدل بالای تحصیلی در اندیشه معلم شدن و خدمت در سنگر تعلیم و تربیت برمی آید جای هم شکر و هم تعجب دارد و باید به این مسئله دیدی علمی داشت.قطعاً قرار گرفتن این چنین سرمایه های انسانی و ذخیره های علمی در مسیر دانش گستری و علم آموزی آن هم معلمی می تواند نویدبخش آینده ای روشن برای دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش باشد و اگر مسئولان عالی در سطوح مختلف به این عزیزان خصوصاً قشر نومعلمان جوان و تازه کار لطف و عنایت ویژه و بهتر داشته باشند می توان به نوعی تحول در این تشکیلات امید بست و البته میدان دادن به این عزیزان نیز باید در نگاه و باور مدیران بالادستی باشد تا اینان که به عشق خدمت به وطن آمده اند، با رویکرد مبتنی بر تربیت ایرانی اسلامی نسلی کارآمد و نخبه و صاحب ایده را تربیت کنند که در تمام امور و شئون مملکت مفید فایده واقع شوند. دیگر بار از جناب دکتر اناری نژاد ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان فارس که پیشنهاد مصاحبه و معرفی این نخبه علمی، پژوهشی و فرهنگی را مطرح کردند و همچنین از همکار ارجمند جناب آقای احسان کشت ورزکندازی نومعلم بااخلاق و متین که قبول زحمت کرده و مصاحبه ای با ایشان ترتیب داده شد بی نهایت سپاسگزارم. 
 

نظرات کاربران
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
  • نام و نام خانوادگی
  • آدرس ایمیل
  • نظر شما